Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1.1 Anla Sports, gevestigd te Midwoud, Harn 59 (geen bezoekadres). KVK:37097785 BTW-identificatienummer: NL001853160B07 (onderdeel van Weblicht) E-mail: info@anlasports.nl
  1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Anla Sports zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.
  1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Anla Sports zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.
  1.4 Overeenkomst: de tussen Anla Sports en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Anla Sports.
  2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
  2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Anla Sports zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
  2.4 Aanbiedingen en/of offertes van Anla Sports gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  2.5 Anla Sports behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Anla Sports kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  2.6 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.7 Eventueel aansluitend door of namens Anla Sports gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Anla Sports.
  2.8 Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.9  Anla Sports heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Anla Sports van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.
  3.2 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Anla Sports langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Anla Sports langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.
  3.3 Anla Sports behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
  3.4 Anla Sports is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Anla Sports een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren.
  3.5  Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Anla Sports, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.
  3.6 Mocht Anla Sports van haar rechten ingevolge de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Anla Sports de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Anla Sports contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.
 4. Prijzen
  4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.
  4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 5. Betaling
  5.1 Anla Sports is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.
  5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Anla Sports aangegeven wijze en op de door Anla Sports aangegeven betalingscondities. Bij keuze voor AfterPay zullen de betalingscondities van AfterPay van kracht zijn.
  5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft Anla Sports het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.
  5.4 De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 6. Levering
  6.1 Anla Sports gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Anla Sports is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Anla Sports kenbaar heeft gemaakt.
  6.3  De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Anla Sports zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Anla Sports zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Anla Sports tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan Anla Sports bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Garantie en reclameringen
  7.1 De Consument-afnemer en/of afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Anla Sports) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Anla Sports. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Anla Sports schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  7.2 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Anla Sports worden gemeld, op straffe van verval van recht.
  7.3 De garantieregeling en -termijn van Anla Sports komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Anla Sports is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.
  7.4 Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door Anla Sports gegrond worden bevonden, zal Anla Sports naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Anla Sports is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.
  7.5 De garantie in artikel 7.4 vervalt indien: a)   De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; b)   De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Anla Sports en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn; c)    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 8. Retourzendingen
  8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Anla Sports onder de door haar te stellen condities.
  8.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  9.1 Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Anla Sports totdat alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Anla Sports zijn voldaan.
 10. Overmacht
  10.1 In geval van overmacht is Anla Sports bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Anla Sports alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.
  10.3 Anla Sports behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Anla Sports gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Anla Sports bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Anla Sports is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamering zoals omschreven in artikel 7 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
  11.2 Anla Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
  11.3 Wederpartij dient Anla Sports altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
 12. Persoonsgegevens
  12.1 Anla Sports zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
 13. Plaats van nakoming, toepasselijk recht
  13.1 De vestigingsplaats van Anla Sports is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Anla Sports moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
  13.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Anla Sports is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 14. Herroepingsrecht
  14.1 In geval een Consument-afnemer via internet van Anla Sports, dan geldt het navolgende.
  14.2 Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan Anla Sports bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  14.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Anla Sports retourneren, conform de door Anla Sports verstrekte redelijke instructies.
  14.4 Wanneer de Consument-afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan Anla Sports. Het kenbaar maken dient de Consument-afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  14.5 Indien de Consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar   herroepingsrecht respectievelijk de zaak niet aan Anla Sports heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.
  14.6 Indien de Consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening.
  14.7  Indien de Consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal Anla Sports dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door Anla Sports.

  Aangepast 14 maart 2024

  Bijlage: model van ontbinding/ herroeping
  Modelformulier voor ontbinding / herroeping
  Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
  Aan:
  Anla Sports
  Harn 59
  1679 VD Midwoud
  info@anlasports.nl

  Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  Naam/Namen Consument-afnemer(s)
  Adres Consument-afnemer(s)
  Handtekening van Consument-afnemer(s)
  Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.